Hållbar Transport

En Hållbarhetsmärkning för godstransporter på väg lanseras inom kort gemensamt med Fair Transport.

Vårt samhälle är beroende av vägtransporter. Varje dag transporteras det tusentals ton gods på våra vägar. I stort sett allt du kommer i kontakt med har i ett eller flera led transporterats med lastbil. Samtidigt som transporterna förväntas öka de kommande tio åren behöver vi minska utsläppen från transportsektorn. Transportsektorn kan inte åstadkomma en hållbar utveckling på egen hand, utan behöver ske tillsammans med transportköparna.

Det är en hållbarhetsmärkning som främjar transporter med låg klimatpåverkan, hög trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö

Hållbarhetsmärkningen vilar på tre pelare:
Socialt ansvar, trafiksäkerhet och miljö- och klimat.

Märkningen finns i olika nivåer, bas, brons, silver och guld för att både transportköpare och transportör ska kunna utvecklas och sporras att bli lite bättre, lite vassare.

Tar ansvar

Ett företag med godkänd hållbarhetsmärkning tar ansvar. För sig själv och för sin personal. Det har ordning och reda på sina papper, betalar arbetsgivaravgifter och skatter som det ska och erbjuder personalen en god arbetsmiljö.
Det är med ansvarstagande allting börjar. Sannolikheten är mycket högre att ett företag som tar ansvar för att följa lagar och regler för företagandet och tar hand om personalen också har hög trafiksäkerhet och lägre klimat- och miljöpåverkan

Kör med omsorg om andra

Yrkestrafiken ska vara vägens riddare. Yrkestrafiken är proffs. Ett företag märkt med med godkänd hållbarhetsmärkning har policys och rutiner på plats för att se till att förarna aldrig någonsin kör med alkohol eller droger i blodet, att de följer kör- och vilotidsreglerna och att fordonen är i trafiksäkert skick. Vi gör alla fel då och då, men vi har rutiner på plats för at hantera avvikelser och arbeta förebyggande.

Låg miljö och klimatpåverkan

Lastbilstransporterna står för cirka en tredjedel av vägtrafikens koldioxidutsläpp. Att köra sparsamt innebär att både spara pengar och miljö. Ett åkeriföretag kan påverka sin klimatbelastning genom val av körsätt, val av fordon och val av bränsle. Det är medvetna företag som tänker över sin klimatbelastning och ständigt strävar efter att minska den genom val av fordon, bränsle och körsätt som är en del av hållbarhetsmärkningen.

Det ska löna sig att göra rätt

Sverige är ett exportberoende land i Europas utkant. Det gör oss särskilt beroende av tillförlitliga transporter för att samhället och ekonomin ska fungera. Konkurrensen på transportmarknaden är stenhård. För att transportsektorn ska fungera måste konkurrensen ske på lika villkor.
Det ska inte löna sig att fuska och systematiskt åsidosätta regler och lagar för att tillskansa sig konkurrensfördelar. En hållbar utveckling av transportsektorn förutsätter hållbara affärer. Den hållbara utvecklingen startar i en hållbar affär, för både transportköparen och leverantören av transporten.

Tillsammans når vi målen

Sverige har mycket höga ambitioner på både miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Utsläppen från vägtransportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 och i Nollvisionen strävar vi efter att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma i trafiken.
Transportsektorn kan inte nå målen på egen hand. Genom att transportköpare väljer företag med hållbarhetsmärkningen tar de också ansvar för att transportbranschen ska kunna närma sig målen. Företag med hållbarhetsmärkning erbjuder den bästa arbetsmiljön, arbetar ständigt med att minska sin klimat- och miljöpåverkan och färdas säkert och tryggt i trafiken.

Företag som innehar hållbarhetsmärkningen granskas regelbundet av oberoende tredje part.

Är du transportköpare och vill veta vilka kriterier du bör ställa för en hållbar transport? Eller är du transportör och vill veta mer? Hör av dig till oss på info@hallbartransport.se eller 08-762 71 63